محمد مهدی خطیبی

درباره من

دکتر محمد مهدی خطیبی
image

استادیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

....

محقق گوگل

(1401/2/27)

استنادات

384

h-index

12

i10-index

13

مؤلفین همکار

17

اسکوپوس

(1401/2/27)

استنادات

228

مقالات

42

h-index

10

مؤلفین همکار

43

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

دانشگاه سمنان

شاگرد اول دوره

1385-1387

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه سمنان

شاگرد اول دوره

1387-1392

دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دانشگاه سمنان

شاگرد اول دوره

تجارب

1396-1397

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

آشنایی با برخی نرم افزارهای آزمون و تحلیل مودال

آشنایی با برخی زبان های برنامه نویسی نظیر C, Fortran

آشنایی با نرم افزار Matlab

آشنایی با نرم افزار Lammps

اولویت های پژوهشی

آنالیز مودال

ارتعاشات مکانیکی

دینامیک مولکولی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Bearing Fault Diagnosis Using Refined Composite Generalized Multiscale Dispersion Entropy‐Based Skewness and Variance and Multiclass FCM‐ANFIS
ENTROPY(2021)
9511173002, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حامد اعظمی
On the desalination performance of multi-layer graphene membranes; A molecular dynamics study
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE(2021)
محمد علی عبدل, صادق صادق زاده*, میثم جلالی, ^محمد مهدی خطیبی
Structural Changes of Circularly Defected Monolayer Circular Graphene Nanosheets Upon Mechanical Vibrations
European Journal of Computational Mechanics(2021)
9122167041, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
Effect of nitrogen or boron impurities on the mechanical and vibrational properties of graphene nanosheets: a molecular dynamics approach
MICRO & NANO LETTERS(2020)
9522169011, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, صادق صادق زاده
Silica aerogel/epoxy nanocomposites: Mechanical, vibrational, and morphological properties
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE(2020)
علیرضا آلبویه*, محمدحسین بیات, پوریا رفیعیان, علی دادرسی, ^محمد مهدی خطیبی
A filter-based level set topology optimization method using a 62-line MATLAB code
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
Nanoparticle mass detection by single-layer triangular graphene sheets, the extraordinary geometry for detection of nanoparticles
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH(2020)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
مکان‌یابی آسیب در پل در حضور پروفیل سطح جاده با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات وسیله‌نقلیه عبوری
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2020)
سید مازیار مرعشی, محمدهادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
شناسایی غیرمستقیم خصوصیات دینامیکی پل با استفاده از پاسخ وسیله نقلیه عبوری
مهندسی مکانیک(2020)
سیدمازیار مرعشی, محمد هادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
Optimal design of MR sandwich plates using a level set based topology optimization method
SMART MATERIALS & STRUCTURES(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
شناسایی غیرمستقیم آسیب در پل (تیر) با اندازه‌گیری نسبت انتقال‌پذیری پاسخ ارتعاشی وسیله‌نقلیه عبوری
مکانیک سازه ها و شاره ها(2020)
سید مازیار مرعشی, محمدهادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
Attenuation of nanoparticle mass detection by single layer graphene sheets via mono-vacancy and plate geometry
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2019)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, Timon Rabczuk
مطالعه روش‌های انتخاب نقاط مرجع در آنالیز مودال محیطی
مهندسی مکانیک(2019)
9022167031, ^محمد مهدی خطیبی*
تحلیل ارتعاشات حسگر جرمی گرافنی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2019)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
Vibration analysis of circular single-layer Graphene sheet using Finite Element Method
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
Constructing a three-dimensional graphene structure via bonding layers by ion beam irradiation
Scientific Reports(2019)
محمد علی عبدل, صادق صادق زاده*, میثم جلالی, ^محمد مهدی خطیبی
Estimating the mode shapes of a bridge using short time transmissibility measurement from a passing vehicle
Journal of Applied and Computational Mechanics(2019)
سید مازیار مرعشی, محمد هادی پاشایی*, ^محمد مهدی خطیبی
Vibration analysis of defected and pristine triangular single-layer graphene nanosheets
CURRENT APPLIED PHYSICS(2018)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
تاثیر رشد جدایش بین رویه و هسته بر روی فرکانس‌های طبیعی سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی با روش آنالیز مودال تجربی و عددی
علوم و فناوری کامپوزیت(2018)
حسین ملکی نژاد بهابادی, امین فرخ آبادی*, ^محمد مهدی خطیبی, رحمت رحمانی
An accurate estimation of frequency response functions in output-only measurements
ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS(2018)
9111167006, ^محمد مهدی خطیبی*, عبدالله ملک جعفریان
Vibrational modes and frequencies of borophene in comparison with graphene nanosheets
Superlattices and Microstructures(2018)
صادق صادق زاده*, ^محمد مهدی خطیبی
Modal identification of single layer graphene nano sheets from ambient responses using frequency domain decomposition
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS(2017)
صادق صادق زاده*, ^محمد مهدی خطیبی
Rigid body stiffness matrix for identification of inertia properties from output-only data
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS(2016)
عبداله ملک جعفریان, محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, مجید صابر لتیباری
Using Taguchi approach for optimizing mechanical properties of hybrid laminates nanocomposite
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEER(2016)
9218318001*, ^عبدالحسین فریدون, یاسر رستمیان, ^محمد مهدی خطیبی, 9311172002, علی نیکجو
بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی روی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی و روش همبستگی تصویر دیجیتال
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
مصطفی میرزاخانی, محمد جواد بارجان, ^محمد مهدی خطیبی, 9911164006, ^محمد آزادی*
بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
محمد جواد بارجان, مصطفی میرزاخانی, ^محمد مهدی خطیبی, 9911164006, ^محمد آزادی*
شناسایی هندسه های مختلف در ساختارهای فراماده اکوستیکی و بررسی امکان سنجی چاپ سه بعدی
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
شقایق ترکمن, 9911164006, ^محمد مهدی خطیبی, ^محمد آزادی*
مطالعه ی تجربی عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری شکل مود پره در آزمون مودال
بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2020 ISME(2020-05-27)
9522169003, ^محمد مهدی خطیبی*, ^محمدرضا آشوری, حیدر روحی قادیکلایی
آنالیز فرکانسی نیروی دینامیکی تیر تحت کشش در اثر نوسانگر متحرّک
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2019-04-30)
9711173003, ^محمد مهدی خطیبی*
بهینه سازی موقعیت نگهدارنده ی اگزوز خودرو بر اساس شاخص ADDOFD
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2019-04-30)
9711173001, ^محمد مهدی خطیبی*
بررسی سرعت فلاتر و فرکانس طبیعی ایرفویل آزمایشگاهی در زوایای حمله مختلف
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9211167003, ^محمد مهدی خطیبی*, ^علی پهلوانی
محاسبه مشتق توپولوژی براساس فرم ضعیف معادله تعادل برای بهینه سازی توپولوژی به روش سطوح همتراز
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9311172003*, ^علی قدوسیان, ^محمد مهدی خطیبی
تحلیل ارتعاشات حسگر جرمی گرافنی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
مطالعه رفتار ارتعاشی ورق گرافن تک‌لایه دایروی به روش المان محدود
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9522169011, ^محمدرضا آشوری*, ^محمد مهدی خطیبی, صادق صادق زاده
تحلیل رفتار ارتعاشی صفحه گرافن مربعی به کمک نرم‌افزار المان محدود
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
^امیر نجیبی, 9511169018, ^محمد مهدی خطیبی*, صادق صادق زاده
Application of finite element method for reference channel selection in ambient vibration analysis
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
^محمد مهدی خطیبی*, 9022167031, هدی سرپرست
بهبود دقت تابع پاسخ فرکانسی حاصل از آنالیز مودال محیطی در فرکانس‌های پایین
دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران معماری برق و مکانیک ایران(2015-12-17)
9111167006, ^محمد مهدی خطیبی*
مطالعه وبررسي اثر سفتي ناشي از تركهاي ماتريسي بر پاسخ چند لايه هاي متعامد سوراخ دار تحت بار كششي
شجريان مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ناپايداري ديناميكي نانو تيرها تحت اثر نيروهاي الكترواستاتيك و واندروالس
خراميده مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف اثر جرم شتاب سنج ها از توابع پاسخ فركانسي با استفاده از آناليز حساسيت
قهستاني استادي كامران(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تنش هاي پسماند اتصالات جوشي به كمك ارتعاشات مكانيكي
افشاريان جم مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرح بهينه توپولوژي ورق مدرج تابعي با استفاده از روش سطوح همتراز با در نظر گرفتن فركانس
يغمائي محمد(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
تحليل خواص مكانيكي و ارتعاش نانو سازه هاي دو بعدي مثلثي
ميرآخوري مژده(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص مكانيكي و ارتعاش نانو سازه هاي دو بعدي مثلثي
ميرآخوري مژده(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص مكانيكي و ارتعاشي نانو رزوناتورهاي دي سولفيد موليبدن
مرتضوي سيد محمود(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي غير مستقيم پارامترهاي مودال سازه تحت بار متحرك
عبداللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار مكانيكي و ارتعاشي نانو حسگرهاي جرمي گرافن / نيتريد بور
مهرباني محبوبه(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار مكانيكي و ارتعاشي نانو حسگر جرمي نيتريد بور
ميرآقائي جعفري سيد مهرداد(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عدم قطعيت در اندازه گيري شكل مود پره دوار
بهشتي مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص مكانيكي و حرارتي نانوصفحات هيبريدي گرافن –C3N
معينيان مسعود(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي خواص مكانيكي و ارتعاشي كامپوزيت الياف كولار / اپوكسي تقويت شده با نانو ذرات تركيبي نانو رس – نانو سيليكا
ازادواري احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو ذرات نانو سيليكا-نانو رس بر خواص جذب ارتعاش و جذب انرژي اپوكسي تقويت شده با الياف كولار
احمدي پويا حسن(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص عيب سايش دندانه در جعبه دنده به روش هاي تجزيه مود تجربي و تبديل موجك
كردي محمد(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص عيوب ماشين آلات دوار با استفاده از الگوريتم هاي نوين مبتني بر آنتروپي
رستاقي مصطفي ، مقطع : دكتري
افزايش پهناي باندفركانسي برداشت كننده غيرخطي انرژي ارتعاشي،به منظورافزايش سطح برداشت انرژي
شاهسوار مصطفي ، مقطع : دكتري
عيب¬يابي هوشمند ماشين آلات دوار بر مبناي منطق فازي و ماشين بردار پشتيبان
يزداني كمرودي همت ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي غيرمستقيم آسيب در تكيه گاه پل با استفاده از اندازه گيري ارتعاشي
ذهبي بابوكاني سيدحسام(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص مكانيكي، چقرمگي و ساختاري كامپوزيت اپوكسي/الياف كولار صفحه¬اي تقويت شده با ذرات تركيبي نانو سيليكا-نانورس
خوش طالع علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص مكانيكي، چقرمگي و ساختاري كامپوزيت اپوكسي/الياف كولار صفحه¬اي تقويت شده با ذرات تركيبي نانو سيليكا-نانورس
خوش طالع علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير افزايش نانوذرات تركيبي خاكستر بادي-نانوسيليكا بر خواص چقرمگي، جذب ارتعاش و ميرايي كامپوزيت پلي¬استر/ الياف كربن
شاهد شاهين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير افزايش نانوذرات تركيبي خاكستر بادي-نانوسيليكا بر خواص چقرمگي، جذب ارتعاش و ميرايي كامپوزيت پلي¬استر/ الياف كربن
شاهد شاهين ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي خواص مكانيكي هيبريد آلومينيوم/نانو كامپوزيت اپوكسي-الياف كربن و نانوسيليكا
عابدنژاد مصطفي ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تئوري و تجربي خواص مكانيكي و ارتعاشي ساندويچ پنل مستطيلي هيبريد آلومينيوم/ كامپوزيت اپوكسي- الياف كربن/شيشه تقويت‌شده با نانو سيليكا به همراه هسته فوم ساده
هروي محمد ، مقطع : دكتري
مطالعه تئوري و تجربي خواص مكانيكي و ارتعاشي ساندويچ پنل مستطيلي هيبريد آلومينيوم/ كامپوزيت اپوكسي- الياف كربن/شيشه تقويت‌شده با نانو سيليكا به همراه هسته فوم ساده
هروي محمد ، مقطع : دكتري
پیشران شارژی مکانیکی پمپ با گشتاور خروجی ثابت
دانشگاه سمنان(2017-08-09)
طراحی مسیر بهینه برای ربات‌های بازویی صنعتی با در نظر گرفتن قیود حالت-کنترل و بالانس ربات در حرکت‌های تکراری(ناظر)
(2016-03-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
فايل هاي PDF درس   (426 بار دانلود)
فايل هاي PDF درس   (822 بار دانلود)
بروز رساني در 1400/12/14
تمرينات حل شده در کلاس   (689 بار دانلود)
بروز رساني در 99/10/12
منبع درس 3   (579 بار دانلود)
منبع درس 2   (596 بار دانلود)
فایل های پی دی اف درس   (463 بار دانلود)
کتاب مرجع درس   (558 بار دانلود)
کتب مرجع درس   (580 بار دانلود)
تمرینات حل شده کلاسی در ترم 2-98 - متلب   (797 بار دانلود)
فایل ها براساس کلاس یکشنبه 99/01/31 برزورسانی شده است
كتاب مرجع درس 2   (937 بار دانلود)
کتاب مرجع درس   (1248 بار دانلود)
فایل های پی دی اف درس برنامه نویسی - C   (2690 بار دانلود)
بروز رساني در 99/08/13 - از فصل 00 تا 05 بروز رساني شد.
نمرات نهایی ارتعاشات پیشرفته - ترم 981   (432 بار دانلود)
فایل های پی دی اف برنامه نویسی - متلب   (1035 بار دانلود)
نمرات آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات - 981   (386 بار دانلود)
نمرات نهایی برنامه نویسی کامپیوتر - ترم 981   (493 بار دانلود)
نمرات نهایی ارتعاشات مکانیکی - ترم 981   (571 بار دانلود)
نمرات میان ترم ارتعاشات مکانیکی - ترم 981   (405 بار دانلود)
نمرات درس برنامه نویسی - 962 به قبل   (510 بار دانلود)
ریز نمرات آز ارتعاشات - تابستان 97   (337 بار دانلود)
ریز نمرات آنالیز مودال - 972   (433 بار دانلود)
نمرات نهایی رسم فنی- ترم 972   (390 بار دانلود)
نمرات نهایی برنامه نویسی کامپیوتر- ترم 972   (515 بار دانلود)
نمرات نقشه کشی صنعتی2 - ترم 972   (436 بار دانلود)
نمرات نهایی نقشه کشی صنعتی 1 - ترم 971   (470 بار دانلود)
نمرات نهایی ارتعاشات مکانیکی - ترم 971   (520 بار دانلود)
نمرات نهایی برنامه نویسی کامپیوتر- ترم 971   (561 بار دانلود)
نمرات نهایی ارتعاشات پیشرفته - ترم 971   (462 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ارتعاشات پیشرفته (ممتد)   (567 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
نقشه کشی صنعتی 1   (402 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
نقشه کشی صنعتی 2   (508 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
ارتعاشات مکانیکی   (645 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
آنالیز مودال   (647 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی
برنامه نویسی کامپیوتر   (881 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
رسم فنی   (537 بار دانلود)
رشته : فیزیک مهندسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - روبروی پارک جنگلی سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک
mmkhatibi@semnan.ac.ir
982331532364+

فرم تماس